۱۳۹۳/۱۱/۲۵

والنتاین و سپندارمذ

ببخشیدا، جسارت نشه ولی چندسال هست  که یکعده میخواهند روز والنتاین را جشن بگیرند که البته من نمیدونم چه ربطی به فرهنگ ما داره؟ این اکبرآقا و عیالش هم از ایندسته هستند، ولی خب. بگیرند. ما که بخیل نیستیم.
حالا این میان یکعده هم پیدا شدند که میخوان به زور یکجوری به فرهنگ ما ربطش بدن و سپندارمذ را بهانه میارن و میگن که ما چهار هزار ساله که این جشن را داشتیم.
آخه بابا جان سپندارمذ اسمش خودش را لو میده. روز سپند یعنی روزپنجم از ماه سپند که همان اسفند خودمون باشه، هست که نیاکان ما ( نیاکان اکبر آقا نه، نیاکان او والنتاین میگرفتن) برای گرامیداشت مقام زن در نظرگرفته بودند.
اینها را برای یک بابایی که تعریف میکردم گفت برو به هموطنانت بگو، چهارهزارسال؟  ما از عهد عصر حجر داشتیمش اینم دلیلش.
عکس زیر را میگفت. من یکی که ایوالله آوردم.
نمیدونم نظر شما چی هست ولی من فکر میکنم بهتره به همون سپندازمذ خودمون ببالیم و به زور تغییر نام و تغییر ماهیتش ندیم. نظر اکبرآقا و عیالش هم پوچ هستند و حساب نمیشوند.


هیچ نظری موجود نیست: